POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO

www.polbus.pl

 1.  Administratorem Danych Osobowych Serwisu internetowego dostępnego pod adresem: polbus.pl, zwanej dalej Serwisem internetowym, jest „POLBUS-PKS” Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Joannitów 13, Wrocław 50-525, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000008042, NIP: 5221017639, REGON: 01093030000000, zwaną dalej Administratorem Danych Osobowych.
 2.  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którym jest Konrad Cioczek. Wszelkie zapytania, wnioski, skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych, zwane dalej Zgłoszeniami, należy kierować na następujący adres e-mail: iod@polbus.pl. W treści zgłoszenia należy w sposób wyraźny wskazać:
 3. dane osoby lub osób, których dotyczy Zgłoszenie;
 4. zdarzenie, które jest powodem Zgłoszenia;
 5. przedstawić swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań;
 6. wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy.
 7.  W naszym Serwisie internetowym zbieramy następujące dane osobowe:
 8. – mogą być przetwarzane, gdy jako użytkownicy naszego Serwisu internetowego przekazują nam je Państwo za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza do zakupu biletów przewozowych, przy kontakcie telefonicznym, lub formularza kontaktowego dostępnego w naszym Serwisie internetowym,
 9. – może być przetwarzany w przypadku kontaktu telefonicznego z Państwa strony a także wtedy, gdy przekażą nam go Państwo za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza do zakupu biletów przewozowych lub formularza kontaktowego dostępnego w naszym Serwisie internetowym,
 10. – jest niezbędny do prawidłowego skorzystania z usług oferowanych w naszym Serwisie internetowym,
 11. – może być przetwarzany, gdy jako użytkownicy naszego Serwisie internetowego przekażą nam go Państwo w przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza do zakupu biletów przewozowych, formularza kontaktowego dostępnego w naszym Serwisie internetowym, jak również przy kontakcie telefonicznym,
 12. – dane osobowe przetwarzane przez nas w związku z oznaczonymi przez podróżującego kategoriami ulg uprawniających do uzyskania niższej ceny biletu na przewóz,
 13. – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych), wykorzystywane są w celach technicznych oraz statystycznych, w tym w szczególności do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Ten typ danych jest również wykorzystywany w celach marketingowych i analitycznych, jeżeli zostanie na to wyrażona zgoda z art. 173 ust. 1 prawa telekomunikacyjnego,
 14. – dane niezbędne do wystawienia wszelkich faktur i innych dokumentów związanych z korzystaniem z naszego Serwisu internetowego,
 •  Każdy z Państwa jako osoba korzystająca z naszego Serwisu internetowego ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług oraz udostępniać informacje i dane o sobie, w zakresie określonym treścią niniejszej Polityki prywatności.
 • Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu:
 • zawierania i wykonywania umów w związku z oferowanymi przez nas usługami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) –  w tym zakresie dane przestaną być przetwarzane w momencie zrealizowania danej umowy,
 • wykonywania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Danych Osobowych w szczególności prowadzenia dokumentacji, wystawianie faktur, itp.  (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – w tym zakresie dane osobowe zostaną usunięte po spełnieniu określonych obowiązków prawnych,
 • bieżącej komunikacji związanej z funkcjonowaniem Serwisem internetowym (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych) – w tym zakresie Twoje dane osobowe przestaną być przetwarzane w momencie odpowiedzi na dane pytanie lub pytania,
 • prowadzenie analityki strony internetowej w związku ze stosowaniem plików cookies (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w tym zakresie dane osobowe przetwarzane są do zakończenia sesji lub usunięciu plików cookies przez użytkownika, wycofania zgody lub do czasu skutecznego zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania w tym celu,
 • prowadzenia strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zw. z art. 173 ust. 1 prawa telekomunikacyjnego) – w tym zakresie dane osobowe przestaną być przetwarzane w przypadku wygaśnięcia pliku Cookie, usunięcia plików Cookies lub odpowiednio w przypadku zakończenia danej sesji,
 • ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed tymi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych) – w tym zakresie dane osobowe zostaną usunięte w momencie wygaśnięcia danych roszczeń, jednak co do zasady po upływie 3- letniego okresu przedawnienia roszczeń.
 •  Źródłem przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych są Państwo, tj. osoby, których dane dotyczą.
 1. Zgodnie z przepisami RODO każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy jako Administrator Danych Osobowych,  ma prawo do:
 2. dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO,
 3. bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych, o którym mowa w art. 12 RODO,
 4. poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, o których mowa w art. 16 RODO,
 5. wycofania zgody w dowolnym momencie, o czym mowa w art. 7 ust. 3 RODO,
 6. usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 RODO,
 7. ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO,
 8. przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 9. wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o czym mowa w art. 21 RODO,
 • niepodlegania profilowaniu, o którym mowa w art. 22 w zw. z art. 4 pkt 4 RODO,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), o którym mowa w art. 77 RODO.
 • Jeżeli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw, o których mowa w punkcie poprzedzającym, proszę przesłać wiadomość drogą poczty elektronicznej na adres e-mail lub w formie pisemnej na adres korespondencyjny, o których mowa w pkt 2 powyżej.
 • Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany, a w razie wystąpienia jednej z sytuacji określonych w przepisach RODO lub Ustawy, o takim naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych informowane są osoby, których dane dotyczą, oraz – jeżeli ma to zastosowanie – PUODO.
 • Polityka Plików Cookies stanowi odrębny dokument znajdujący się pod adresem: https://polbus.pl/pliki/Polityka_Cookies.pdf
 • W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności, odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.